Regulamentul concursului «O zi din istorie» jpeg

Regulamentul concursului «O zi din istorie»

📁 Carte
Autor: Redacția
🗓️ 1 februarie 2018

Art. 1 ORGANIZATORUL CONCURSULUI „O zi din istorie”

1.1. S.C. ADEVĂRUL HOLDING S.R.L., - societate în insolvenţă, persoană 

juridică română, cu sediul social în Bucureşti, str. Fabrica de Glucoză nr. 21, Sector 2, înregistrată în Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/14119/2006, CUI RO 18990288, având contul nr. cont bancar RO16 RNCB 0070 1048 3031 0001, deschis la BCR- Pipera, Bucureşti Romania, înregistrată ca operator în evidenţele autorităţii naţionale de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal, sub numărul 6363, reprezentată legal prin dna. Carmina Dumitrescu, în calitate de Administrator Special,

Organizează concursul „O zi din istorie” pe site-ul www.historia.ro 

1.2. Concursul “O zi din istorie” se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”). Termenii şi condiţiile prezentului Regulament, aşa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toţi participanţii la concurs.  

1.3. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cunoştinţa publicului acest fapt.

Art.2. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 

Concursul „O zi din istorie” este organizat în perioada 1 februarie 2018- 1 februarie 2019.

Art.3. PREMIILE OFERITE 

3.1. Premiile oferite în cadrul acestui concurs constau in carti. Concursul se desfasoara de doua ori pe luna (24 de editii in perioada 1.02.2018-1.02.2019), oferind zece premii in fiecare editie.

Premiile pentru fiecare ediţie sunt în valoare totala de aproximativ 190 lei (10x19 lei). Valoarea totală a premiilor este de 4.560 de lei.

Art. 4 MECANISMUL CONCURSULUI 

4.1. Concursul se va desfăşura pe site-ul www.historia.ro, de doua ori in fiecare luna, pe toata perioada specificata la Art. 2.

4.2. Participantii răspund la intrebarea concursului pe e-mail, la adresa concurs.historia@historia.ro, se abonează la newsletterul Historia şi sunt înscrişi în tragerea la sorti din săptămâna respectivă. Odata cu raspunsul la intrebarea concursului, participantii sunt obligati sa trimita si datele de identificare: nume si prenume, domiciliu, numar de telefon, e-mail.

4.3. Câştigătorii vor fi publicaţi a doua zi de la terminarea concursului.

4.4. Câştigătorii vor semna un proces verbal cu organizatorul concursului.

Art. 5. ACORDAREA PREMIILOR 

5.1. Câştigătorii pot scrie pentru revendicarea premiilor pe adresa de e-mail concurs.historia@historia.ro sau pot suna la telefonul 0372.130.241 (tarif normal, orele 9:00-18:00, de luni până vineri).

5.2. În cazul în care, în termen de 60 de zile de la publicarea pe site, câştigătorii nu revendica premiul si nu semnează procesul verbal cu organizatorul, aceştia vor pierde premiul, premiile astfel neacordate se anuleaza.

5.3. Pentru a intra în posesia a premiilor, câştigătorii trebuie să prezinte actul de identitate în original organizatorului.

Neprezentarea unui document de identitate va conduce în mod obligatoriu la neacordarea premiului.

5.4. Premiile vor fi ridicate de catre câştigător sau trimise prin posta, la adresa indicată de catre acesta, în maxim 30 de zile lucrătoare de la data semnării procesului vebal cu Organizatorul.

5.5. SC Adevărul Holding SRL nu-şi asumă răspunderea pentru orice reclamaţie privind calitatea premiului, reclamaţiile fiind îndreptate către furnizorul premiilor.

Art.6. REGULAMENTUL CONCURSULUI „O zi din istorie” 

6.1. Regulamentul de participare/desfăşurare a concursului se află în formă redusă pe site-ul www.historia.ro, in sectiunea dedicata. Deasemenea va putea fi consultat gratuit la sediul organizatorului specificat la art.1.

Art.7. VALOAREA PREMIILOR / TAXE ŞI IMPOZITE  

7.1. Valoarea premiilor este brută.  

7.2. Campania se desfăşoară în acord cu prevederile Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr. 571 din 2003 actualizată.

Impozitul pentru premiile în produse ce depăşesc valoarea de 600 ron net va fi suportat de către Organizator. Impozitul pentru premiile în bani ce depăşesc valoarea de 600 ron net va fi suportat de către Câştigător, acesta fiind reţinut câştigătorului din suma câştigată. Nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei 600 lei, pentru fiecare premiu.

Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legatură cu aceste venituri sunt în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

7.3.Organizatorii se obligă să nu acorde contravaloarea în bani a premiilor oferite in aceasta campanie, acordând exclusiv premiul stabilit prin regulament, iar câştigatorii nu pot solicita modificarea parametrilor premiilor oferite.

ART.8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 

8.1. Prin participarea la campania „O zi din istorie”” participanții pot fi/nu pot fi de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activitățile de marketing ale acestuia. 

8.2. Organizatorii se obligă ca datele personale transmise de participanți să nu fie difuzate către terți sau în străinătate, cu excepția persoanelor implicate în organizarea campaniei sau a operatorului de marketing direct al Organizatorului.

8.3. Datele personale prelucrate vor fi nume, prenume, adresa din actul de identitate, număr de telefon, email.

8.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a anunța public numele participanților câștigători și premiile câștigate, în conformitate cu legislația în vigoare.

8.5. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date precum și ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

8.6. De asemenea, organizatorul informează participanții că beneficiază de drepturile prevăzute de art. 12-18 din Legea 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor și dreptul de opoziție etc. pe care le pot exercita printr-o cerere scrisă adresată către SC ADEVĂRUL HOLDING SRL.

8.7. În contextul celor mai sus menționate, drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal sunt:

8.7.1 DREPTUL DE ACCES LA DATE 

8.7.1.1. Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

8.7.1.2. Operatorul este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele:

1. informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

2. comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor; informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

3. informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;

4. Informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a inainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului.

8.7.1.3. Persoana vizată poate solicita de la operator informațiile de mai sus printr-o cerere intocmită în forma scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

8.7.1.4. Operatorul este obligat să comunice informațiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

  8.7.2. DREPTUL DE INTERVENȚIE ASUPRA DATELOR 

8.7.2.1. Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:

1. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;

2. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;

3. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a. sau b., dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat.

8.7.2.2. Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta operatorului o cerere intocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

8.7.2.3. Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul prevederilor precedente, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

  8.7.3. DREPTUL DE OPOZIȚIE 

8.7.3.1. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

8.7.3.2. În vederea exercitării drepturilor prevăzute mai sus, persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere, solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

8.7.3.3. Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului de a i se comunica informațiile în scris la o anumită adresă fizică sau virtuală (electronică).

  8.7.4. DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE 

8.7.4.1. Orice persoană are dreptul de a cere și de a obține:

a. retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;

b. reevaluarea oricărei alte decizii luate în privința sa, care o afectează în mod semnificativ;

c. dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întrunește condițiile prevăzute la lit. a).

8.7.4.2. Respectându-se celelalte garanții prevăzute de lege, o persoană poate fi supusă unei decizii de natura celei de mai sus, în următoarele situații:

a. decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiția ca cererea de încheiere sau de executare a contractului introdusă de persoana vizată să fi fost satisfăcută sau că unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-și susține punctul de vedere, să garanteze apărarea propriului interes legitim;

b. decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al persoanei vizate.

8.7.5. DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTIȚIEI

8.7.5.1. Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere autorității de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost încălcate.

8.7.5.2. Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia.

8.7.5.3. Instanța competentă este cea în a cărei raza teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa de timbru.

8.7.6. DREPTUL DE A INAINTA PLÂNGERE CĂTRE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE, în situația în care consideră că datele sale nu au fost prelucrate conform legii.

8.7.6.1. Plângerea se poate face direct sau prin reprezentant. Plângerea către autoritatea de supraveghere nu poate fi înaintată dacă o cerere în justiție, având același obiect și aceleași părți, a fost introdusă anterior.

8.8. De asemenea câștigătorii au opțiunea de a-și exprima printr-un acord scris consimțământul expres și neechivoc ca imaginea lor – numele, fotografia – să fie/să nu fie facută publică și să fie/să nu fie folosită de organizator în diverse materiale tipărite, audio, video pentru promovarea campaniei.

8.9. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Dispozițiile Legii 677/2001 înregistrată sub numărul 6363 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

8.10. Prin participarea, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament.

Art. 9. DREPTUL LA PARTICIPARE– Participanți minori și persoane lipsite de capacitate juridică

9.1. În cazul în care câștigătorul unuia dintre premii este minor (cu vârsta sub 18 ani), acesta va fi indreptățit să intre în posesia premiului doar cu acordul scris al părinților sau al tutorelui sau legal, iar în cazul în care câștigătorul unuia dintre premii este incapabil de drept (ca urmarea unei alte situații decât neîmplinirea vârstei de 18 ani), acesta va fi indreptățit să intre în posesia premiului numai cu acordul scris al tutorelui său legal.

9.2. Părintele sau tutorele va semna o declarație prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere, decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv și de participarea minorului la prezenta campanie.

9.3. Angajații trustului de presă Adevărul Holding, cei ai SC Premium News SRL, SC Media Promovalores SRL, SC Adevărul SA, SC Tipomedia Prod SRL, SC Free Media Ukraine Gmbh, SC East Europe Media Distribution SRL, SC Satiricon SRL, SC Foto Adevărul SRL, SC West Tipo International SRL, SC Mediatim SRL, SC Garamond Tipografie SRL, SC Standard Press Distribution SRL, SC Tetatet SRL, SC Radio City FM SRL, SC Depo Shop SRL, SC Adevărul Multimedia SRL, Fundația Adevărul, Adevărul Investments LLC, ADEX Italia, SC News&More SRL, SC Cărțile Adevărul SRL, SC Shift 2 Digital SRL, SC Images&More SRL, SC The Platform Events & Communications SRL, angajații Servicii Reorganizare și Lichidare IPURL, soțul/soția, rudele și afinii de gradul I până la gradul IV inclusiv ale acestora, partenerii implicati in desfasurarea concursului, precum și distribuitorii de presă autorizați și cei subcontractați de aceștia, nu pot participa la acest concurs.

9.4. Nu vor fi considerate ca participări valide:

a. completarea datelor personale cu date parțiale ori cu date false sau eronate;

b. în care completarea datelor personale (de identitate și de contact) se face prin folosirea altor litere decât cele specifice alfabetului latin și/sau a altor cifre decât cifre arabe și/sau romane;

c. care conțin mesaje cu caracter obscen sau injurios;

d. care conțin modificări ale datelor completate.

Art. 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI 

  10.1. Prezentul concurs poate înceta în următoarele cazuri: 

a. în cazul apariției unor situații de forță majoră - cutremur, inundație, calamități naturale, mișcări sociale - sau situații asimilate forței majore – interdicții legale etc. - notificată în termen de 48 de ore de la data apariției și atestată cu documente corespunzătoare în termen de 15 zile, partea aflată în culpă este exonerată de răspundere;

b. printr-o decizie a organizatorilor, dar nu înainte de a anunța publicul prin intermediul site-ului www.historia.ro, cu 7 zile înainte de încetare;

c. în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect;

d. în caz de faliment al organizatorului, de la momentul pronunțării unei astfel de decizii.

Art.11. LITIGII 

11.1. Eventualele reclamații legate de desfășurarea campaniei vor fi făcute pe adresa organizatorului: Str. Fabrica de Glucoză, nr. 21, sector 2, București, sau la numărul de telefon 0372.130.241, până la sfarsitul concursului. Reclamațiile ulterioare nu vor mai fi luate în considerare. 

11.2. Eventualele litigii apărute între organizatori și participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

Art.12. ALTE PREVEDERI  

12.1. Prin participarea la campanie, jucătorii acceptă prevederile prezentului Regulament. Pentru a cere alte detalii despre campanie pot suna la numărul de telefon 0372.130.241, tarif normal, de luni până vineri, între orele 09:00 - 17:00, tarif normal. 

12.2. Orice modificare a prezentului regulament se va face prin act adițional scris și va fi anunțată pe site-ul www.historia.ro.

S.C. ADEVĂRUL HOLDING S.R.L. – în insolvență