Palatul Cantacuzino   Act de Donaţie jpeg

Palatul Cantacuzino - Act de Donaţie

📁 Patrimoniu
Autor: Redacția

Subsemnata Maria George Enescu, domiciliată în localitatea Vevey-Elveţia Hotel des Trois Couronnes, prin procurator Romeo Drăghici, domiciliat în Bucureşti – Calea Victoriei nr. 141 raion „30 Decembrie“, împuternicit prin procura legalizată de notarul public dr. Olivier Matthey din Bále-Ville Elveţia sub nr. 15 din 28 august 1967, semnătura fiind legalizată succesiv, de organele de stat elveţiene şi de Ambasada Republicii Socialiste România, legalizarea ambasadei române fiind înregistrată sub nr. 255 din 30 august 1967, în calitate de donatoare, donez irevocabil, liber de orice sarcini, Muzeului „George Enescu“ din Bucureşti, imobilul proprietatea mea, format din trei corpuri de clădiri, cu tot terenul aferent inclusiv curtea, situat în Bucureşti, raionul „30 Decembrie“, Calea Victorie nr. 141.

Imobilul menţionat mai sus îl donez în următoarele condiţii:

1. Muzeul „George Enescu“ ce poartă numele marelui dispărut şi care prin activitatea ce depune îi cinsteşte memoria şi numele, să nu fie împiedicat niciodată şi de nimeni în continuarea menirei sale şi să rămână în permanenţă sub tutela exclusivă a Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă.

2. Domnul Romeo Drăghici şi soţia sa să aibă în permanenţă şi total dreptul de a locui în imobilul alăturat muzeului astfel cum dânşii locuiesc în prezent.

Nerespectarea totală sau parţială a uneia din clauzele arătate mai sus, atrage de la sine revocarea imediată şi fără vreo formalitate a acestei transmisiuni de drepturi ce face obiectul prezentului act.

Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă, conform prevederilor art. 2 din Decretul nr. 478/954 privitor la donaţiile făcute statului, prin vicepreşedinte Ion Moraru, numit în această funcţie prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 599/962 având şi delegaţie nr. 6058/967 dată de preşedintele acestui Comitet, acceptă donaţia făcută Muzeului „George Enescu“, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1075/956, în condiţiile menţionate mai sus.

Muzeul „George Enescu“, prin Butoianu Nicolae – şef secţie la acest muzeu, împuternicit prin delegaţia nr. 6098/29. din 1967, dată de Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă, acceptă donaţia în condiţiile menţionate mai sus.

Întocmit în cinci exemplare originale astăzi 04 octombrie 1967.