Scrisorile lui Zaharia Oprea: Misiunea unui preot român în America jpeg

Scrisorile lui Zaharia Oprea: Misiunea unui preot român în America

Vreme de trei luni, din noiembrie 1904 până în ianuarie 1905, preotul Zaharia Oprea din Bandu de Câmpie (azi Band, judeţul Mureş) se află pe teritoriu american, într-o călătorie misionară, vizitând mai multe comunităţi ale credincioşilor ortodocşi români. Misiunea îi fusese încredinţată de către Mitropolia Sibiului, prin mitropolitul Ion Meţianu.

Mitropolitul îi cerea preotului Oprea: „să cercetezi pe acei poporeni ai noştri, să-i întăreşti în credinţa în Dumnezeu şi în religiunea străbună, să-i sfătuieşti la purtări bune şi la ferirea de rele, să-i sfătuieşti la conştienţioasă împlinire a lucrărilor la care se angajează, să-i sfătuieşti a nu-şi uita de patria mamă, de casa părintească, de rudenii şi familie, pentru ca după ce-şi vor aduna cele de lipsă pentru zile grele, să se reîntoarcă iarăşi la ai lor”.

Reproducem, în cele ce urmează, fragmente din trei rapoarte pe care le trimite, din America, preotul Zaharia Oprea mitropolitului Ioan Meţianu şi consistoriului arhidiecezan:

„Excelenţie!

Prea-Venerat Consistoriu arhidiecezan!

Au espirat de când cutreier oraşele Statelor Unite ale Americii de Nord cercetând pe credincioşii noştri emigranţi conform misiunii mele aproape 5 săptămâni şi abia am putut străbate şi al 4-lea oraş cu numele Newcastle în statul Pensilvania; şi precum din oraşele mai înainte cercetate îmi erau îndrăzneala a-mi înainta raportul meu despre cele îndeplinite, aflate şi experiate şi în oraşul Newcastle.

În Newcastle am sosit la 16/XII st.n. condus de la staţiunea de tramvaiu din partea unor creştini din Daneş am fost inquartirat la un creştin din Crişu cu numele Pavel Handa.

Primul serviciu în Newcastle prestat la 17/XII st.n a fost încreştinarea unui fiu al concubinilor Grancz Kapp din Argeş şi Veronica Bogdan din Sarosul unguresc.

De notat că concubinajul despre ce încă până acum nu am amintit nici într-un raport al meu este durere dusă la culme după cum am esperiat până acum în fiecare oraş.

Serviciu divin ţinut la 18/XII st.n. La serviciu divin pe lângă toate că în Newcastle se află cam 200 creştini de ai noştri, totuşi nu au putut lua parte decât numai vreo 70 persoane cauza că au luat parte aşa puţini la serviciul divin, pe lângă toate că de dorul înflăcărat de a auzi o sfântă liturghie cetită în limba română era şi este stăpânit fiecare creştin, au fost că partea cea mai mare dintre creştini sunt aplicaţi la lucru de zi în fabrici şi astfel ca să nu stagneze fabricile în lipsa de muncitori au fost trimişi numai cei care lucrează noaptea. La al II-lea serviciu ţinut la 25 XII st.n. tot numai atâţia au luat parte.

Cu sfânta taină a cuminecăturii s-au împărtăşit 69 persoane.

Cazuri de moarte până acum nu au obvenit decât în oraşul Youngstown, o copilă mică a unui creştin cu numele Nicolae Lăcrăjan din Sas Sebeş. (...)

Rămân al Excelenţei Sale şi al Prea Veneratului Consistoriu Arhiediecezan prea plecat şi umilit fiu.

Newcastle, 26 decembrie 1904

Zacharia Oprea”

„Escelenţie! 

Pre Venerat Consistoriu Arhidiecezan!

Pe lângă aci sub % alăturata listă de contribuire atât în favorul fondului catedral, cât şi în favorul fondului pentru înfrumuseţare a bisericii din Bandul de câmpie, îmi iau îndrăzneala a înainta următorul raport şi anume: 

În decursul timpului, de când am plecat din oraşul Newcastle, de unde mi-am înaintat raportul din urmă, dimpreună cu lista şi mica colectă, abătându-mă încâtva de la planul de călătorie la rugarea membrilor din comitetul reuniunei Române din Pittsburg de a asista de Sf[in]tele sărbători ale naşterii D[domnu]lui nostru Iisus Hristos în mijlocul lor, am parcurs oraşele Elvortjanţa, Mikesroks, Pittsburg, Homsteadt.

În susnumitele oraşe am aflat cam 450 creştini de ai noştri pe la diferitele fabrici.

Cu sfânta taină a cuminecăturei s-au împărtăşit 118 creştini. S[fân]ta Liturghie s-a oficiat în Elvortjanţa, Mikesroks şi Homsteadt.

În decursul timpului cât l-am petrecut în susnumitele oraşe, avui nefericirea de a oficia actul de înmormântare al unui tânăr în etate de 23 de ani. Tânărul, după cum mi s-a spus din partea consătenilor lui, ar fi venit în America de numai 4 săptămâni. A fost unicul fiu al unui tată văduv din comuna Vecerd.

Tânărul cu numele Ioan Faur şi-au aflat sfârşitul viaţei picând dintr-un vagon cu cenuşă arzândă încă într-o groapă în care asemenea se afla cenuşă arzândă; scos din groapă şi dus cu ambulanţa la spital în ziua următoare au şi espiat.

La înmormântare deşi zi de lucru fiind, totuşi după cum se va putea vedea din poza ce-mi voi lua libertatea a o trimite ulterior la adresa Escelenţiei şi Prea Veneratului Consistoriu Arhidiecezan, au luat parte un număr destul de însemnat de creştini de ai noştri. (...)

Homsteadt, 9 ianuarie 1905 st.n.

Zacharia Oprea”

„Escelenţie!

Prea Venerat Consistoriu Arhidiecezan!

Părăsind conform amintirei din ultimul raport dat din oraşele Pittsburg şi Homsteadt, Pa., m-am abătut în călătoria mea spre Cleveland iarăşi prin oraşul Youngstown, unde în ziua de 29 decembrie 1904 st.n., am încreştinat două fiice şi anume: a lui Iacob Popa din Vlădeni cu soţia legiuită Lucreţia Silaghi din Bandul de câmpie, şi Ioan Lazăr din Măgărei cu concubina Victoria Popu din Frăcea. 

După o călătorie de 3 ½ ore cu trenul din Youngstown la 30 decembrie 1904 st.n., am sosit la ora 12 din zi în marele oraş frumos Cleveland situat pe malul frumosului şi estinsului lac Erie.

Primul serviciu divin s-au oficiat duminică 2 ianuarie. La prima ianuarie nu s-a putut oficia din motiv că creştinii fiind aplicaţi la lucru prin fabrici, nu pot părăsi lucrul fără a şi-l perde şi să nu mai fie primiţi, înlocuiţi fiind numai decât cu alţii. La primul serviciu pe lângă toate că atât din partemi prin afişe hectografate s-au făcut cunoscut tuturor creştinilor cât şi din partea preşedintelui sinodului parohial gr[eco] or[todox] rom[ân] din Cleveland, Vasile Dobrin, locul şi strada unde avea să se oficieze sf[ân]ta Liturghie totuşi faţă de numărul de peste 1000 de creştini ce se află în Cleveland prea puţini au luat parte la serviciul divin oficial la 2 ianuarie. 

Neparticiparea la serviciul divin însă nu au provenit doară din împrejurarea că creştinii nu ar fi fost dornici de a asculta o sfântă liturghie oficiată în limba română, ci au provenit mai mult din împrejurarea că Clevelandul oraş mare fiind, partea cea mai mare dintre creştini, deşi dornici de a lua parte la serviciu totuşi nu au putut afla localul şi strada unde s-au oficiat sfânta liturghie.

La al doilea serviciu oficiat în 9 ianuarie au luat parte un număr întreit de mare faţă de numărul din duminica din 2 ianuarie.

Fiindcă mă aflam tocmai în faţa sărbătorilor Botezului Domnului, cu plăcere mă ţineam de datina de a umbla cu crucea spre a boteza pe creştini, dară din cauză că creştinii locuiau foarte împrăştiaţi şi depărtaţi unii de alţii mi-a fost cu neputinţă a traversa stradele mari şi multe ale oraşului Cleveland carele are cel puţin 400.000 de locuitori.

Astfel m-am văzut silit a săvârşi botezul seara după ce toţi creştinii veneau din lucru la locuinţele lor unde eram chemat şi condus de creştinii însuşi.

Între serviciile bisericeşti ocurânde de a le săvârşi faţă de creştini în Cleveland mi s-au dat ocaziunea de a încheia şi căsătoria între 2 perechi de tineri.

Deşi cu greu m-am decis la încheierea căsătoriei între susnumiţii tineri, totuşi după ce m-am provăduit din partea fiecărei perechi cu documentele de la matriculantul civil şi cu document cu jurământ subscris din partea a 4 martori din comunele de unde sunt tinerii de dincoace, că tinerii ar fi liberi, am oficiat taina căsătoriei între tânărul Siche Popa din Sâmbăta de jos cu tânăra Maria Gavrilă tot din Sâmbăta de jos, doc. de la matriculantul civil nr. 40939-1904 şi între tânărul Vasile Şinteu din Cioara cu tânăra Maria Muntean din Tărtăria, doc[umentul] matriculantului civil nr. 40936-1904.

Încreştinări în intervalul cât am fost silit al petrece între numeroşii creştini timp de 14 zile în Cleveland nu au obvenit decât un singur caz şi anume la 9 ianuarie st.n., s-au încreştinat fiul Ioan a lui Vasile Danu cu soţia Victoria din Răvăşiel.

Ungerea cu sfântul mir şi unt de lemn însă, din motiv că botezul l-au obţinut unele fiice de la preoţi străini de confesiunea noastră s-au îndeplinit la fiica Dlui Michail Bârză cu soţia Anna din Sălişte, şi fiica Victoria a Dlui Cloonic Giura cu soţia Anna, ambii din Aciliu. Cazuri de moarte nu au obvenit. S-au oficiat însă la 9 ianuarie la însărcinarea Dlui Marcu Lazăr din Galeş un parastas pentru repausaţi părinţi şi fiică a dânsului dincoace. (...)

Cleveland, 25 ianuarie 1905 st.n.

Zacharia Oprea”

Aflate în Arhiva Arhiepiscopiei Sibiu, documentele de mai sus au fost reproduse în volumul Românii ortodocşi din America. Documente. Vol. I (Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010), de unde le-am preluat noi.